ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 81/2007 privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. “BOBO” S.R.L.

23.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 81/2007
privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. “BOBO” S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 305/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere cererea S.C. “BOBO” S.R.L. nr. UR 175/31.01.2007;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;    

            Având în vedere Rapoartele de evaluare ale terenurilor nr. 1267/2007 şi nr. 1269/2007 elaborate de evaluatorii ANEVAR Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

În baza prevederilor art. 1 şi 2 alin. (1) al Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9), respectiv art. 121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.  (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă întabularea, în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a terenului situat  în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului f.n., proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativă Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 558 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2795/1649/1/1/2 în suprafaţă de 544 mp, 2796/1649/1/1 în suprafaţă de 124 mp şi 1650/3/1 în suprafaţă de 128 mp.

            ART. 2. - Se aprobă dezmembrarea terenului descris la art. 1, pe două parcele, după cum urmează:

-         parcela nr. 1 cu nr. top. nou 2795/1649/1/1/2 în suprafaţă de 544 mp;

-         parcela nr. 2 cu nr. top. nou 2796/1649/2/1/1 în suprafaţă de 124 mp, 1650/3/1 în suprafaţă de 128 mp;

            ART. 3.- Se aprobă efectuarea schimbului de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează terenul situat în str. Oltului f.n., înscris în C.F. nr. 558 sub nr. top  2795/1649/1/1/2 în suprafaţă de 544 mp, în valoare de 36.800 RON şi  S.C “BOBO” S.R.L., care oferă în schimb terenul proprietatea societăţii, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului f.n., înscris în C.F. nr. 20994  Sfântu Gheorghe, sub nr. top.1648/1/2/1 în suprafaţă de 702 mp, în valoare de 41.100 RON.

            ART. 4. – (1) Diferenţa de valoare dintre terenurile ce fac obiectul schimbului, reprezentând suma de 4.300 lei, se va achita de către Municipiului Sfântu Gheorghe, la data semnării actului de schimb în formă autentică.

(2) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către părţi în cote egale.

            ART. 5.- Executarea prevederilor prezentei hotarâri se încredinţează Serviciului Urbanism, Biroul Buget-Contabilitate şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 23 aprilie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó Anikó                             SECRETAR

                                                             Kulcsár Tünde