ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR.60/2007 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice „Amenajări exterioare şi sistematizare verticală la Sala de sport – str. Vânătorilor, mun. Sfântu Gheorghe”, respectiv a achiziţionării lucrării “Amenajări exterioare şi canalizare pluvială la Sala de Sport str. Vânătorilor, Sfântu Gheorghe”

05.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR.60/2007

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice „Amenajări exterioare şi sistematizare verticală la Sala de sport – str. Vânătorilor, mun. Sfântu Gheorghe”, respectiv a achiziţionării lucrării “Amenajări exterioare şi canalizare pluvială la Sala de Sport str. Vânătorilor, Sfântu Gheorghe”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1719/2007 al Oficiului de Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cap. 70.02. “Servicii şi dezvoltare publică” art. 71.01.01 din H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;

Având în vedere prevederile Secţiunii a 7-a art. 124 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d, respectiv art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a lucrării “Amenajări exterioare şi sistematizare verticală la Sala de Sport - str. Vânătorilor, municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

                                                                                                           Valoare-LEI

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):                                                      126.601

Capacităţi:

a.)     Amenajări exterioare şi sistematizarea verticală şi imprejmuiri:

Ø     Parcaje auto (33 locuri)

470 mp. x 65,5 lei/mp =                                                                       30.785 lei

Ø     Trotuare şi platforme pietonale

420 mp. x 47,6 lei/mp. =                                                                      19.992 lei

Ø     Trotuare carosabile

205 mp. x50,1 lei/mp. =                                                                       10.271 lei

Ø     Trotuare de gardă

220 mp. x 38,8 lei/mp. =                                                                        8.536 lei

Ø     Zid de sprijin pentru rampă handicap.

19 ml. x 76,9 lei/ml. =                                                                 1.461 lei

Ø     Imprejmuire din panouri plasă de sârmă

65 ml. x 104,5 lei/ml. =                                                                           6.793 lei

Ø     Zone verzi

1.240 mp. x 15,4 lei/mp.                                                                       19.096 lei

Total a)                                                                                                96.934 lei

 

b.)     Canalizare pluvială:

Ø     Inclusiv cămine de vizitare 10 buc. şi racorduri burlane la cămine 120 ml.

145 ml. x 204,6 lei/mp. =                                                                        29.667 lei

Total b)                                                                                                29.667 lei

Total a+b (fără TVA)                                                               126.601 lei

 

Indicator specific (Total inv./suprafaţă studiată):

126.601 lei / 2.642 mp = 47.92 lei/mp

ART. 2. – Se aprobă achiziţionarea prin procedura cererii de oferte a lucrării “Amenajări exterioare şi canalizare pluvială la Sala de Sport str. Vânătorilor, Sfântu Gheorghe”.

ART. 3. – Se aprobă documentaţia de atribuire a lucrării “Amenajări exterioare şi canalizare pluvială la Sala de Sport str. Vânătorilor, Sfântu Gheorghe” anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. – Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală:

1) Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar, preşedintele comisiei;

2) D-na Tankó Paraschiva, consilier local, membru;

3) Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii;

4.) Dl. Para Loránt, consilier juridic din cadrul Oficiului Juridic;

5) Dl. Györfi László, subinginer în cadrul Oficiului de Dezvoltare, Investiţii.

Membru supleant: Dl. Milik Otto, consilier local.                               

ART. 5. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

    Albert Ildikó Anikó                                        SECRETAR

                                                                     Kulcsár Tünde