ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 59/2007 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane juridice

05.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 59/2007
privind aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane juridice

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 1806/2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile pct. 2111 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă procedura cuprinzând criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane juridice conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ
                 Albert Ildikó Anikó                                        SECRETAR
                                                                                  Kulcsár Tünde