ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 56/2007 privind aprobarea bugetului Asociaţiei „ Míves” subvenţionat din bugetul local pe anul 2007

05.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 56/2007
privind aprobarea bugetului Asociaţiei „ Míves”  subvenţionat din bugetul
local pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate IN nr. 1646/2007 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă bugetul Asociaţiei “Míves” subvenţionat din bugetul local pe anul 2007, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţiei “Míves”din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                Albert Ildikó Anikó                                SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde