ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 55/2007 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2007

05.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 55/2007
privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea
fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate IN nr. 1647/2007 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local, pentru instituirea unui fond de relaţii internaţionale, care va fi folosit pentru suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă cu ocazia deplasărilor efectuate de către delegaţiile oficiale în străinătate.

(2) Din fondul de relaţii internaţionale se vor suporta şi cheltuielile deplasărilor în interes de serviciu a personalului delegat de primar din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cu informarea prealabilă, dacă este posibil, a Consiliului Local.

            ART. 2.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007.

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

                        Albert Ildikó Anikó                                    SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde