ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 52/2007 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001 încheiat cu directorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

05.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 52/2007
privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001 încheiat cu directorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A. în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 438/2007 al Serviciului Economic Studii şi  Programe din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 8 lit. d şi art. 6 din O.U.G. nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar şi a Ordinului nr. 502/2001 privind Normele metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărire comunală a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001;

În conformitate cu art. 36  alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1/2007 la Contractul de performanţă nr. 1464/2001, aprobat prin HCL nr. 129/2001, încheiat cu directorul S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art.2. – Cu semnarea Actului  adiţional se mandatează domnul consilier Szén Zoltán.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

         Albert Ildikó-Anikó                           SECRETAR

                                                              Kulcsár Tünde     


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52 /2007