ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 23/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate pe anul 2007

16.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/2007

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate pe anul 2007

        

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 192/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe;

Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, şi culte, precum şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu-Gheorghe;

            Luând în considerare referatul nr. SO 3863/2006 înaintat de Direcţia de Asistenţă Comunitară;

Văzând referatul nr. 22/2007 înaintat de Poliţia Comunitară;

Având învedere referatul nr. 8/2007 înaintat de Casa de Cultură Municipală;

Luând în considerare avizul avorabil al A.N.F.P. nr. 1003146/2007, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul unităţilor subordonate, pe anul 2007;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, precum şi a prevederilor Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 38. alin. (2) lit. “a” şi ale alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 46. alin. (1) şi ale art. 1207 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe precum şi al unităţilor subordonate acesteia, pe anul 2007, potrivit anexelor nr. 1-14 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 2. D.-l Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.

            ART. 3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 februarie 2007

                            

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                               SECRETAR

                                                                                       Kulcsár Tünde