ro
 

HOTĂRÂREA NR. 22/2007 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

16.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22/2007

          privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 898/2007 al Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport, precum şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 1207alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2007, conform anexei nr. 1-4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 februarie 2007.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                 SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde