ro
 
Miercuri, 19. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 361/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare

29.12.2015 2015
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  361/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73920/23.12.2015 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2011, se înlocuieşte cu Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2015 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
”Art. 8. – Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, beneficiază de o indemnizație reprezentând 5% din indemnizaţia lunară netă a primarului.”
ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 4, 6 și 7 din H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 Anexe la H.C.L. 361/2015