ro
 

HOTĂRÂREA NR. 6/2007 privind efectuarea unui schimb de imobile între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “CENTRAL -15”

08.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 6/2007

 

privind efectuarea unui schimb de imobile între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “CENTRAL – 15”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1209/2006 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. EC 1078/2006 a S. C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Hotărârea nr. 6/08.12.2006 a Adunării generale a Asociaţiei de proprietari “CENTRAL – 15”;

Având în vedere Rapoartele de evaluare nr. 1119/2006 şi nr. 1120/2006 întocmite de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (21) şi art. 1027 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1 – (1) Se aprobă radierea dreptului de administrare al S. C. Gospodărie Comunală   S. A. Sfântu Gheorghe asupra apartamentului nr. 4 situat pe str. Kriza János bl. 3, înscris în C.F. colectivă nr. 5840 Sfântu Gheorghe cu nr. top 134/11/3/1/IV compus din 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 24,74 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 11/502 parte.

(2) Dreptul de proprietate privată asupra apartamentului descris la alin. (1) va fi intabulat  în favoarea Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 2.- Se aprobă efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Sfântu Gheorghe, care transmite dreptul de proprietate asupra apartamentului situat pe str. Kriza János bl. 3, ap. 4, înscris în C.F. colectivă nr. 5840 Sfântu Gheorghe cu nr. top 134/11/3/1/IV compus din 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 24,74 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 11/502 parte, în valoare de 30.400 RON şi, Asociaţia de proprietari “CENTRAL - 15”, care transmite, în schimbul apartamentului sus-menţionat, dreptul de proprietate asupra apartamentului situat pe str. Pescarilor nr. 32, sc. A, ap. 23, înscris în C.F. nr. 20.408 Sfântu Gheorghe sub nr. top 1913/2/2/1/XXIII, 1912/2/1/XXIII şi 1911/1/2/2/1/XXIII, compus din 1 cameră, antreu şi grup sanitar, cu suprafaţa utilă de 16,14 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 0,8435 %, în valoare de 26.000 RON.

            ART. 3. – Diferenţa de valoare dintre apartamentele ce fac obiectul schimbului, reprezentând suma de 4.400 RON, se va achita de către Asociaţia de proprietari “CENTRAL - 15” la data semnării actului de schimb în formă autentică.

            ART. 4. – Apartamentul dobândit cu titlu de schimb se va întabula în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
                        Szén Zoltán                                 SECRETAR
                                                                         Kulcsár Tünde