ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTARÂREA NR. 5/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii, în vederea desfăşurării de activităţi medicale umane în sistem “tură inversă”

08.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTARÂREA NR. 5/2007
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie,
cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii, în vederea desfăşurării
de activităţi medicale umane în sistem “tură inversă”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 158/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 124/1998, republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. EC–38/2007 a doamnei dr. Szabó Tóth Olga, iniţiatorul concesionării spaţiului în sistem tură inversă,

Având în vedere acceptul doamnei dr. Szilágyi Éva, titularul Contractului de concesiune nr. 556/2005 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Sântu Gheorghe exprimat prin scrisoarea nr. IN– 754/11.05.2006, referitor la organizarea funcţionării în sistem tură/contratură al cabinetului medical concesionat;

Având în vedere scrisoarea nr. 1831/2006 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Covasna privind aprobarea infiinţării, organizării şi funcţionării în sistem de tură/contratură a două cabinete medicale distincte, respectiv concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie a spaţiului cu destinaţie de cabinet medical uman, organizat în tură inversă;

In conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 46 alin (21) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            ART.1.- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie a spaţiilor concesionate de dr. Szilágyi Éva, în suprafaţă totală de 40,5 mp., (din care: 23,6 mp. spaţii în folosinţă exclusivă şi 16,9 mp. spaţii comune aferente) situate în clădirea Dispensarului medical urban din str. Vasile Goldiş nr. 3., pentru prestarea serviciului public de asistenţă medicală umană preventivă, curativă şi/sau de recuperare, în sistem de “tură inversă”.

            ART. 2.- Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul cu privire la concesionarea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, ale spaţiilor cuprinse în Art. 1.

ART. 3.- Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

           1. Sztakics Éva - Judit, viceprimar, preşedinte;

           2. Albert Ildikó Anikó, consilier municipal, membru

3. Szentes Ádám, consilier municipal, membru

           4. Para Lorand, consilier juridic, membru,

5. Sándor József, consilier, membru supleant;

                -  Bajcsi Tiberiu, consilier municipal, membru supleant;

     -  Latzin Gábor,consilier municipal, membru supleant;

ART. 4.- Se stabileste pretul Caietului de sarcini la suma de 50 leiRON.

ART. 5.- Semnarea Contractului de concesiune se încredinţează domnului Albert Álmos,  primarul Municipiului Sf.Gheorghe

ART. 6.-  Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                             SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 5-2007.pdf