ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTARÂREA NR. 4/2007 cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

08.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 4/2007
cu privire la aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare
în cadrul  instituţiilor de învăţământ pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 454/2007 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. b  şi alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (2) lit. a  şi art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă veniturile şi cheltuielile activităţilor extrabugetare ale instituţiilor de învăţământ pe anul 2007, conform anexelor 1-23 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget-Contabilitate din cadrul instituţiilor de învăţământ.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                             SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde