ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

08.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3/2007
privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 363/2007 al Biroului Buget- Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            In conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 46 alin. (2) lit. a şi art. 1207alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                            HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local conform anexei nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 2. – Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate în anul 2007, conform anexei nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. – Se aprobă bugetul împrumuturilor interne împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit bancar în anul 2007, conform anexei nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 4. – Se aprobă bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2007, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget- Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


            Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                     SECRETAR

                                                                Kulcsár Tünde


anexa la Hotararea 3/2007