ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  392/2020  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Asociației ”GAL SEPSI”

18.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  392/2020

 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv

al Asociației ”GAL SEPSI”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.325/2020 al Compartimentului de Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 329/26.11.2020 a Asociației ”GAL SEPSI”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 66.322/2020;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Asociației GAL SEPSI;

Având în vedere HCL nr. 301/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înființarea Asociației ”GAL SEPSI”;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților GAL SEPSI nr. 19/2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv Asociației ”GAL SEPSI”, conform proiectului Actului Adițional la Actul Constitutiv al Asociației, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Asociației GAL SEPSI, dl. Toth-Birtan Csaba.

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 Anexă