ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  391/2020  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea rețelei de drumuri și a rețelei de utilități publice în Parcul industrial, din Municipiul Sfântu Gheorghe”

18.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  391/2020

 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

investiţii „Extinderea rețelei de drumuri și a rețelei de utilități publice în Parcul industrial, din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.452/2020 al Compartimentului Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de drumuri și a rețelei de utilități publice în Parcul industrial, din Municipiul Sfântu Gheorghe”, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

 

Valoare fără TVA [lei]

Valoare cu TVA [lei]

Total general

10.597.090

12.591.124

Din care C+M

9.288.444

11.053.248

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba şi Compartimentul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

Anexă