ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  390/2020  privind aprobarea modificării HCL nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz  

18.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  390/2020

 privind aprobarea modificării HCL nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.111/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere HCL nr. 47/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 896/2003;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea HCL nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz, prin înlocuirea anexei nr. 2 cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 Anexă