ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  389/2020 privind aprobarea achiziționării unor imobile situate în str. Gyárfás Jenő nr. 7

18.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  389/2020

privind aprobarea achiziționării unor imobile situate în

str. Gyárfás Jenő nr. 7

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.115/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Procesul – verbal nr. 64.217/18.11.2020 al Comisiei de negociere a preţului de achiziţie a imobilelor de pe piaţa liberă;

Având în vedere acordul proprietarului nr. 66209/26.11.2020, prin care îşi manifestă acceptul cu privire la vânzarea imobilelor situate în str. Gyárfás Jenő nr. 7;

Având în vedere Raportul de Evaluare al imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő nr. 7, nr. 36/01.07.2020, întocmit de Evaluator Autorizat Toth Enikő privind stabilirea valorii de piaţă a apartamentului;

Având în vedere Certificatul de performață energetică cu seria UA nr. 01693/236/03.12.2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea unor imobile situate în str. Gyárfás Jenő nr. 7, identificate în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, de la proprietarul Gyárfás Ludovic.

ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 180.000 Euro fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 36/01.07.2020, întocmit de Evaluator Autorizat Toth Enikő, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, plătibil în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de BNR la data plăţii;

(2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului imobilelor.

ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public, se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 4. – Imobilele identificate la art. 1, vor fi utilizate ca sediu pentru activităţi culturale.

ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Generală Economică și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 Anexă