ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  388/2020 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe pe anul 2020

07.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  388/2020

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al

 SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.683/2020 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 399/28.11.2020 a administratorului societății Sepsi Rekreatív SA Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 67679/04.12.2020;

Având în vedere prevederile art. 11 din Actul constitutiv al Sepsi Rekreatív SA Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Contractul de mandat nr. 62435/2020 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor Sepsi Rekreatív SA, consilierii locali Debreczeni László și Sipos Dóra;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e și art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe pe anul 2020, potrivit anexelor 1-5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Se mandatează reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020, conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, Direcția Economică Generală și Finanțe Publice Municipale şi Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la, 07 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexă