ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  387/2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe,aprobate prin HCL 61/2020, cu modificările ulterioare

07.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  387/2020

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe,aprobate prin HCL 61/2020, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5.954/2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Luând în considerare prevederile Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL 61/2020, cu modificările ulterioare, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 3 cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexa 1

Anexa 2