ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  386/2020 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/25.11.2020 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, Municipiul Sfântu Gheorghe

07.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  386/2020

privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/25.11.2020 pentru

întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.828/2020 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 62903/12.11.2020 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism prin care se propune Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/25.11.2020 pentru întocmirea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Simeria Vest”, Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Avizul de oportunitate favorabil nr. 7/25.11.2020, emis de Arhitectul şef la propunerea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Simeria Vest”, Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexă