ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  385/2020 privind prelungirea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza administrativ-teritorială al municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ale unităților administrativ-teritoriale cu care municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 330/2018, cu modificările ulterioare

07.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  385/2020

privind prelungirea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza administrativ-teritorială al municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ale unităților administrativ-teritoriale cu care municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 330/2018, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.531/2020 al Direcţiei Generale Economice și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. b și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a Procedurii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, constând în impozit pe teren, datorat bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, stabilit cu efect retroactiv în sarcina persoanelor ale căror terenuri au făcut obiectul unor reconstituiri de drepturi în baza legilor fondului funciar, prin titluri de proprietate emise de Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ale unităților administrativ-teritoriale cu care municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2018, cu modificările ulterioare, până la data de 31.12.2021.

ART. 2. - Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se acordă doar dacă obligaţiile fiscale principale, constând în impozit pe teren, stabilit cu efect retroactiv, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31.12.2021.

ART. 3. - Se aprobă modificarea Procedurii de acordare a scutirii, după cum urmează:

I. Punctul 1.2. va avea următorul cuprins:

“1.2. Pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere persoanele care la data depunerii cererii de scutire au obligaţiile fiscale principale, constând în impozit pe teren, stabilit cu efect retroactiv, stinse prin plată sau compensare până la data de 31.12.2021.”

II. Punctul 4. va avea următorul cuprins:

”4. Prezenta procedură se aplică cererilor de scutire înregistrate după data intrării în vigoare a hotărârii şi până la 31.12.2021.” 

ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Comăneci Liviu-Vasile        

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó