ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  383/2020  privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe, al proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  383/2020

 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe, al proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65268/2020 al Compartimentului Investiţii și al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere scrisoarea nr. 41713/19.11.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Ghidul specific aferent - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții ”Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

 

Valoare fără TVA

Valoare TVA

Valoare inclusiv TVA

Valoare totală INV

4.852.252,40

888.847,73

5.741.100,13

din care C+M

3.521.863,22

669.154,01

4.191.017,23

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiții „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparţinătoare Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe, constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Se aprobă proiectul „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport”, în cuantum de 5.741.100,13 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 5.688.792,37 lei, iar valoarea totală neeligibilă de 52,307.76 lei.

ART. 5. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 166.083,60 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 113.775,84 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport".

ART. 6. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 7. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.         

ART. 8. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale, Compartimentul Investiţii și Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ       Ambrus Zsombor       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexă