ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  380/2020 privind aprobarea finanţării activității Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe 

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  380/2020

privind aprobarea finanţării activității Clubului Sportiv Şcolar

Sfântu Gheorghe 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.165/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 678/2020 a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 63970/12.11.2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru nvățământ, cultură și știință, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 42 alin. (11) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. a coroborat cu lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de finanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe în vederea finanțării activității Clubului Sportiv Școlar.

ART. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în proiectul contractului de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Juridic și Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ       Ambrus Zsombor       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

 Anexă