ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  379/2020  privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  379/2020

 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.427/2020 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Legea nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Având în vedere Procesele verbale de recepție a mijlocului fix nr. 56245B/2020 și nr. 56245A/2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. s din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și complementările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

 ART. 1 – Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra bunurilor proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, către Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe.

ART. 2. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi-Trans SA, potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 3/2020, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Cu semnarea Actului adițional nr. 3/2020 se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Direcția Investiții și Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ       Ambrus Zsombor       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexa 1

Anexa 2