ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  378/2020 privind modificarea HCL nr. 317/2020 pentru aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.11.2020

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  378/2020

privind modificarea HCL nr. 317/2020 pentru aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.11.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.637/2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 405, art. 407, art. 409, art. 518 și art. 539 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - (1) Începând cu data de 01.11.2020 se aprobă modificarea HCL nr. 317/2020 pentru aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.11.2020 cu transformarea funcţiei publice de conducere din cadrul Biroului de proiecte și achiziții publice de Șef birou (S) grad II ocupat, în funcţie publică de conducere de Șef serviciu (S), grad II în cadrul Serviciului Elaborare Implementare Proiecte, redenumit după reorganizare.

(2) Anexa nr. 2 la HCL nr. 317/2020 pentru aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.11.2020, se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Ambrus Zsombor

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa