ro
 
Luni, 25. Septembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR.  377/2021 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2021

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  377/2021

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69115/2021 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 542/22.10.2021 a directorului societății MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 68816/22.10.2021;

Având în vedere Decizia nr. 10/22.10.2021 a Consiliul de administrație al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. e și art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2021, potrivit anexelor 1-4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, Direcția Economică Generală și Finanțe Publice Municipale şi Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale şi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe la, 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-4