ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  339/2020 privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a Sepsi Út-Építő SRL – Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  339/2020

privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a Sepsi Út-Építő SRL – Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.097/2020 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 1234/30.10.2020 a Sepsi Út-Építő SRL Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60412/2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. I alin. (3) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a Sepsi Út-Építő SRL, consilierii locali Ambrus Zsombor şi Kiss-Bartha Annamária;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. d. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se mandatează reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Asociaților a Sepsi Út-Építő SRL Sfântu Gheorghe, să voteze achiziționarea de servicii juridice de consultanță şi reprezentare a societății în spețele juridice care vor fi demarate ca urmarea acțiunii de inspecție economico- financiară efectuată de către ANAF.

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a Sepsi Út-Építő SRL și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul al Sepsi Út-Építő SRL Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith