ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  338/2020 privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „GAL SEPSI” pe semestrul II al anului 2020

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  338/2020

privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe

la Asociaţia „GAL SEPSI” pe semestrul II al anului 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61108/04.11.2020 al Direcţiei Tehnice şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 271/26.10.2020 a Asociaţiei „GAL SEPSI” înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 59697/28.10.2020 şi Hotărârea nr. 20/19.10.2020 a Adunării Generale a Asociaţilor a Asociaţiei “GAL SEPSI;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 18 lit. b din Statutul Asociaţiei “GAL SEPSI”, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă achitarea cotizaţiei pe semestrul II al anului 2020, a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe la Asociaţia „GAL SEPSI”, în sumă de 75.000 lei.

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

      Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith