ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  333/2020

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului

Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.228/2020 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere tabelul cu numărul membrilor Consiliului de Administraţie din unitățile de învățământ din județul Covasna, pentru anul școlar 2020-2021, aprobat în Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, din data de 24.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60226/30.10.2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5562/2020 al ministrului educaţiei naționale privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează domnul primar Antal Árpád-András, Biroul pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat implicate din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

      Ambrus Zsombor                                 Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith

Anexă