ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  332/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 9/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  332/2020

pentru aprobarea modificării HCL nr. 9/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60568/2020 al Biroului de Evidenţă şi Evaluare Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 2 din HCL nr. 9/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă, și va avea următorul cuprins:

”ART. 2. – Se constituie Comisia de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă, având următoarea componenţă:

  1. Toth-Birtan Csaba, viceprimar, președinte;
  2. Debreczeni László, consilier local;
  3. Ambrus Zsombor, consilier local;
  4. Kolcza István, consilier local;
  5. Hengán Hajnal, director executiv - Direcţia Patrimoniu;
  6. Comăneci Liviu-Vasile, consilier local, membru supleant.”

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ

         Ambrus Zsombor                              Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith