ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  329/2020 pentru modificarea HCL nr. 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor  de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  329/2020

pentru modificarea HCL nr. 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor  de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici

și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.491/2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 8 din HCL nr. 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

”ART. 8. – (1) Se numesc în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisia mixtă de validare, dl consilier local Debreczeni László, și d-na Bitai Judit, consilier din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

(2) Se numesc în calitate de membri supleanți în comisia mixtă de validare d-na consilier local Ferenczy Ágens-Kanilla și d-na Ördög Melinda, din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                  Morar Edith