ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  328/2020 privind aprobarea numirii reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației ”GAL SEPSI”, Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  328/2020

privind aprobarea numirii reprezentantului Municipiului

Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației ”GAL SEPSI”, Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.052/2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agriculturã și dezvoltare regionalã și Comisiei pentru administrație localã, juridicã, ordine publicã, drepturile omului, legislația muncii și disciplinã ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere art. 14 din Statutul Asociației Gal Sepsi, Sfântu Gheorghe;

Având în vedere OG nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se desemnează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, ca reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei ”GAL SEPSI”, Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Váradi József nr. 92 A, jud. Covasna, CIF 38390776 în vederea exercitării atribuțiilor conferite de legislația în materie pentru adunarea generală a asociaților.

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată prin art. 1, precum şi Biroul Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                               Morar Edith