ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  327/2020 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei” Asociaţia Vadon”Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  327/2020

privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei” Asociaţia Vadon”Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.837/2020 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. s din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196  alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se numesc reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertăţii nr. 7, judeţul Covasna, având CUI 31668043, care vor execita atribuţiile conferite de lege pentru adunarea generală a asociaţilor după cum urmează:

  1. Ambrus Zsombor, consilier local;
  2. Kiss-Bartha Annamária, consilier local;
  3. Lakatos László, consilier local;
  4. Magyarosi Imola-Piroska, consilier local;
  5. Tatár Imola, consilier local.

ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale a asociaţilor “Asociaţia Vadon” Sfântu Gheorghe, precum și Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

       Ambrus Zsombor                                Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith