ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  326/2020 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei ”Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  326/2020

privind numirea reprezentanţilor Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei ”Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.746/2020 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Cap. IV din Actul constitutiv al Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se numesc reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Ciucului nr. 176, judeţul Covasna, având CUI 30622528, care vor execita atribuţiile conferite de lege pentru adunarea generală a asociaţilor, după cum urmează:

  1. Ferenczy Ágnes-Kanilla, consilier local;
  2. Tatár Imola, consilier local;
  3. Miklós Zoltán, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Pârâului nr. 26, sector/judeţ Covasna, act de identitate seria KV nr. 433008, eliberat de SCLEP Municipiul Sfântu Gheorghe, CNP 1750816141039.

ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor AGA a Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe, precum și Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

       Ambrus Zsombor                                Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                 Morar Edith