ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  324/2020 privind numirea reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților Sepsiipar SRL

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  324/2020

privind numirea reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în

Adunarea Generală a Asociaților Sepsiipar SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60905/03.11.2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3, pct. 5 și art. 64^3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificări și completări ulterioare, precum și ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se numesc reprezentanţii asociatului unic în Adunarea Generală a Sepsiipar SRL, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe Cart. Câmpul Frumos, nr. 5, judeţul Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. ord. J14/208/2014, având CUI 33602606, care vor exercita atribuţiile conferite de lege pentru Adunarea Generală, după cum urmează:

  1. Ambrus Zsombor, consilier local;
  2. Debreczeni László, consilier local.

ART. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarilor sunt cuprinse în proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Cu semnarea contractelor de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.

ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale la Sepsiipar SRL Sfântu Gheorghe, precum şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 5 noiembrie 2020.

 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

      Ambrus Zsombor                                 Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                 Morar Edith

Anexă