ro
 

HOTĂRÂREA NR  275/2020   privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor  în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe

16.09.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  275/2020

 

privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor  în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.666/2020 al Biroului Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 44373/25.08.2020 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe, a Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultură și dezvoltare regională;

Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 9805/25.08.2020 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 9499/26.08.2020 privind intenția de a institui ajutorul de minimis pentru stimularea investițiilor în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, municipiul Sfântu Gheorghe

Având la bază Avizul favorabil Consiliul Concurenței nr. 10981/2020 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, municipiul Sfântu Gheorghe

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/L din 24 decembrie 2013;

Luând în considerare dispozițiile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 204 și art. 210 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3)  lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.

ART. 3. – Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Camera de Comerț și Industrie Covasna, Direcția Economică  și Biroul Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 septembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

       Toth-Birtan Csaba                                           SECRETAR GENERAL

                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 Anexă