ro
 

HOTĂRÂREA NR  273/2020 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 16/2017

16.09.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  273/2020

privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 16/2017

Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.721/2020 al Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 24 din HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 16/2017 prin înlocuirea anexei la hotărâre cu anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, Direcţia de Gospodărire Comunală şi Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.        

Sfântu Gheorghe, la 16 septembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

   Toth-Birtan Csaba                                        SECRETAR GENERAL

                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă