ro
 

HOTĂRÂREA NR  272/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

16.09.2020

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  272/2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.882/2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererile nr. 178/20.08.2020 și 185/03.09.2020 ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 47453/2020, respectiv, nr. 43850/2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile 21. alin. (1) şi art. 32 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;

În baza prevederilor art. 13, art. 16 alin. (2) lit. h și j din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;

Având în vedere termenul de depunere a noului proiect regional la Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare, respectiv procedura îndelungtă a actualizării actului constituitiv respectiv statutului, și a pregătirii documentației aferente noului proiect regional, se impune aprobarea, prin procedura de urgență;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru exercitarea dreptului de vot, după cum urmează:

  1. a) să voteze pentru aprobarea aderării comunelor Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
  2. b) să voteze pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 9 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
  3. c) să voteze pentru aprobarea Actului constitutiv actualizat și Statutul actualizat, conform anexelor nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.

ART. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl Toth-Birtan Csaba, Biroul pentru Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Sfântu Gheorghe, la 16 septembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

 Toth-Birtan Csaba                                        SECRETAR GENERAL

                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3