ro
 

HOTĂRÂREA NR 271/2020 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

16.09.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  271/2020

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.468/2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport ale elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

Având în vedere art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de audit public intern ad-hoc nr. 19956/2020 al Compartimentului de Audit Intern din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. s din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art art. 139 alin. (3) lit. f din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi-Trans SA, potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 1/2020, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu semnarea Actului adițional nr. 1/2020 se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 septembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

Toth-Birtan Csaba                                             SECRETAR GENERAL

                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă