ro
 

HOTĂRÂREA NR. 190/2022 privind aprobarea participării Complexului ”Zathureczky Berta” din subordinea Direcției de Asistență Socială și a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la solicitarea de finanţare pentru dotări pe baza Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

24.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 190/2022

privind aprobarea participării Complexului ”Zathureczky Berta”
din subordinea Direcției de Asistență Socială și a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la solicitarea de finanţare pentru dotări pe baza Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35410/2022 al Complexului ”Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă depunerea de către Complexul ”Zathureczky Berta” din subordinea Direcției de Asistență Socială și Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în calitate de beneficiar, a solicitării de finanţare pentru dotări pe baza Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 2. - Se împuterniceşte doamna Klárik Mária - Antónia, director al Complexului ”Zathureczky Berta”, cu depunerea solicitării de finanţare şi cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării.
ART. 3. - Se aprobă bugetul total al proiectului aferent Complexului ”Zathureczky Berta” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în valoare de 78.737,85 Euro din care 70.864,07 Euro (90%) din bugetul Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale şi 7.873,78 Euro (10%) contribuţia proprie a municipiului Sfântu Gheorghe pentru cele 12 luni de derulare a proiectului pe perioada 01.07.2022 – 01.07.2023, precum şi eventualele cheltuieli neeligibile conexe, conform Memoriului justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se asigură cheltuielile de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a dotarilor finanţate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Complexul ”Zathureczky Berta”.

Sfântu Gheorghe, la 24 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă