ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 188/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: „Construire grădiniță în Cartierul Őrkő”

20.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 188/2022

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții:
„Construire grădiniță în Cartierul Őrkő”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34415/18.05.2022 al Compartimentului Investiţii și al Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 32/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Construire grădiniță în Cartierul Őrkő” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul specific aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)", OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții: „Construire grădiniță în Cartierul Őrkő”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

  Valoare fără TVA  Valoare TVA  Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV  4.307.226,35 810.539,21 5.117.765,56
din care C+M  3.566.411,05 677.618,10 4.244.029,15

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte şi Compartimentul Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă