ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 187/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” și a cheltuielilor legate de proiect

20.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 187/2022

privind aprobarea depunerii proiectului
”Reabilitarea termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33544/16.05.2022 al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Planul național de redresare și reziliență al României, aprobat de Consiliul UE;
Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a proiectului ”Reabilitarea termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ”Reabilitarea termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”, în cuantum de 6,380,561.82 lei (inclusiv TVA).
ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Sfântu Gheorghe la toate cheltuielile care exced valoarea maximă eligibilă, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru asigurarea implementării, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice a proiectului ”Reabilitarea termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-ul Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Direcția Generală de Dezvoltare, Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă