ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 184/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construire de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

13.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 184/2022

privind aprobarea depunerii proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construire de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32970/2022 al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
Având în vedere prevederile Legii nr. 231/2021 privind aprobarea OUG nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și a prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ghidului specific Componentei 10 – Fondul Local;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construire de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
ART. 2. – Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe” în cuantum de 17.199.782,27 lei (inclusiv TVA).
ART. 5. – Municipiul Sfântu Gheorghe se angajează să finanțeze toate sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile rezultate din documentațiile tehnico-economice/contractele de furnizare și lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ pe str. Nicolae Iorga, municipiul Sfântu Gheorghe”.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2