ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 174/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare etajată în strada Nicolae Iorga”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

05.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 174/2022

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare etajată în strada Nicolae Iorga”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în ședință extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28218/26.04.2022 al Compartimentului Investiții din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția muncii și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare etajată în strada Nicolae Iorga”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economici:

  Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 52.793.842,48  62.726.015,88
din care C+M 43.821.150,00 52.147.168,50

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth - Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municpale, Compartimentul Investiții din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă