ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 173/2022 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

05.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 173/2022

privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15158/2022 al Direcţiei Generale Economice și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică privind Inflația și evoluția prețurilor de consum: Decembrie 2021 prin Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022, publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, referitoare la rata inflației în anul 2021;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă indexarea cu rata inflației, respectiv cu 5,1%, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și va fi luată în calcul la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică și Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă