ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 171/2022 privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe strada lt. Păiuș David

28.04.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 171/2022

privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada lt. Păiuș David

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26066/2022 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele nr. 24406/06.04.2022 și nr. 24407/06.04.2022, formulate de dl. Costiniuc Ionel-Gheorghiță și de dl. Incze Attila, prin care îşi manifestă acceptul cu privire la vânzarea imobilului situat în str. Lt. Păiuș David f.n.;
Având în vedere HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Raportul de Evaluare al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada lt. Păiuș David, nr. 459//2022, întocmit de Team Ronexpert SRL, membru corporativ ANEVAR, privind stabilirea valorii de piaţă al imobilului;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/20219 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada lt. Păiuș David fn, evidenţiat în CF nr. 28054 Sfântu Gheorghe, nr. top. 1629/2/1 compus din teren în suprafață de 201 mp și construcție cu nr. top 1629/2/1- C1, proprietatea tabulară a lui Incze Attila în cotă de ½ parte și a lui Costiniuc Ionel-Gheorghiță în cotă de ½ parte.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 10.360 euro fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare întocmit de Team Ronexpert SRL, membru corporativ ANEVAR, care se va achita în lei la cursul BNR leu/euro din ziua plății.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului imobilului.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public, se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - (1) Imobilul achiziţionat va fi trecut în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării.
(2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare se va modifica în sensul prevederilor alin (1), în condiţiile legii.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe - dl. Antal Árpád-András, Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Municipale și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Székely Kincső

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó