ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 170/2022 privind aprobarea Planului de acțiune cuprins în documentația aferentă identificării așezării informale cartierul Őrkő – Municipiul Sfântu Gheorghe

28.04.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 170/2022

privind aprobarea Planului de acțiune cuprins în documentația aferentă identificării așezării informale cartierul Őrkő – Municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 29032/2022 al Direcției de Urbanism și al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3494/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1/2022 a Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 18/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 1/26.04.2022 al Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale la nivelul județului Covasna.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și art. 129 alin. (4) lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Planul de acțiune cuprins în documentația aferentă identificării așezării informale cartierul Őrkő – Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Termenele de realizare a măsurilor specifice prevăzute în Planul de acțiune vor fi stabilite de Grupul de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, iar punerea în aplicare a acestora va fi asigurată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în condițiile legii.

Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Székely Kincső

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă