ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 142/2022 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020

07.04.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 142/2022

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15785/2022 al Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, Comisiei pentru învățământ cultură și știință, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi modificarea şi completarea altor acte normative;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. a și art. 134 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020, după cum urmează:
I. La articolul 22 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
”(2) Ședintele comisiilor de specialitate se pot desfășura și prin utilizarea sistemului electronic de audioconferință prin Sistemul de Telecomunicații Speciale, sau videoconferință prin aplicația Zoom. Procedurile de utilizare ale sistemului de audioconferință și videoconferință constituie anexă la prezentul Regulament din care face parte integrantă. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesul verbal al ședinței.”
II. La articolul 38 alineatul (10) va avea următorul cuprins:
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare.
Ședinţele extraordinare se convoacă de îndată, în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, în special în domeniile buget-finanțe, resurse umane, urbanism și a proiectelor de finanțare. Referatele de aprobare vor conține fundamentarea motivului care stă la baza necesității de convocare a ședinței de îndată. Rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
III. La articolul 40 alineatul (2) litera c va avea următorul cuprins:
”c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Sfântu Gheorghe de a asista la şedinţele consiliului local sau de a le urmări prin intermediul sistemului de audioconferință prin Sistemul de Telecomunicații Speciale sau videoconferință prin aplicația Zoom.”
IV. La articolul 42 va avea următorul cuprins:
”ART. 42. - Ședințele consiliului local se pot desfășura și prin intermediul sistemului de audioconferință prin Sistemul de Telecomunicații Speciale, sau videoconferință, prin aplicația Zoom. Procedurile de utilizare ale sistemului de audioconferință și videoconferință constituie anexă la prezentul Regulament din care face parte integrantă. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al Municipiului Sfântu Gheorghe în procesul verbal al ședinței.”
V. Anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 aprilie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Székely Kincső

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă