ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Compartimentul de Autoritate Tutelară


Persoane de contact:

Bagoly Melinda, consilier
Bodor Enikő, consilier
Demeter Irén, consilier
Lőcsei Zsuzsánna, consilier

Date contact:

E-mail: tutelar@sepsi.ro

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 129
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, camera 32
 

Programul de lucru cu publicul:
 • luni - joi: între orele 9.00 - 13.00
 • vineri: între orele 9.00 - 11.00

Prezentarea activităţii biroului:

-  Efectuarea anchetelor sociale: divorţ cu copii minori, stabilirea domiciliului minorilor, exercitarea autorităţii părinteşti, burse pentru şcolari şi studenţi, internarea persoanelor vârstnice la cămine de pensionari, asistarea persoanelor vârstnice înaintea încheierii unui contract de întreţinere, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a căror părinţi nu sunt căsătoriţi, pentru întreruperea executării pedepsei condamnaţilor.
-  Întocmirea dispoziţiilor cu privire la gestionarea şi administrarea bunurilor minorilor, darea de seamă anuală şi descărcarea de gestiune a tutorilor, gestionarea şi administrarea bunurilor tutelaţilor.
- Verifică pe teren şi întocmeşte anchetă socială privind completarea dosarului de acordare a indemnizaţiei lunară pentru creşterea copilului in cazurile prevăzute de lege.
- La solicitareaa instituţiilor de învăţământ cu privire la elevii cu absenţe nemotivate întocmeşte anchetă socială, aplică sancţiunea de avertisment sau amendă contravenţională.
- Consultaţii de specialitate.

Acte necesare

A. Pentru încheierea unui contract de întreţinere:

 1. Cerere de la notarul public;
 2. Pentru transmiţător:
  1. BI/CI (copie+original);
  2. Cupon de pensie;
  3. Adeverinţă medicală, din care să rezulte că “nu suferă de boli psihice”, “este în deplinătatea facultăţilor mintale” sau “are discernământ” în original;
  4. Certificat de căsătorie, după caz (copie+original);
 1. Pentru dobânditor:
  1. BI/CI (copie+original);
  2. Adeverinţă de venit în original/cupon de pensie;
  3. Adeverinţă medicală, din care să rezulte că “nu suferă de boli psihice, neuropsicice sau contagioase”, “apt pentru îngrijirea persoanelor vârstnice”

B. Dezbatere succesorală – asistare, reprezentare minor şi bolnav pus sub interdicţie

 1. Adresa notarului public;
 2. Certificate de deces (copie+original);
 3. CI/certificat de naştere, pentru minori sau cei puşi sub interdicţie (copie+original);
 4. Declaraţie părinte/tutore, din care să rezulte persoana propusă pentru calitate de curator special;
 5. Cerere curator special;
 6. BI/CI pentru curator special (copie+original);
 7. Acordul minorului în vârsta de 14 ani;
 8. Acte doveditoare privind masa succesorală

C. Cumpărarea bunurilor mobile şi imobile pe numele minorului/persoanei pus sub interdicţie

 1. Adresa notarului public;
 2. Extras de carte funciară pentru imobil;
 3. Acte doveditoare privind provenienţa sumei de bani (extras de cont la zi);
 4. Cererea reprezentantului legal/tutorelui, prin care solicită retragerea sumei de bani, după caz;
 5. Certificat de naştere/BI/CI pentru persoană pusă sub interdicţie sau minor, după caz (original+copie);
 6. Acordul minorului peste 14 ani;
 7. Cerere curator special;
 8. BI/CI curator special (original+copie).
  Dacă părintele/tutorele nu este interesat poate solicita prin cerere, împuternicirea de a asista, reprezenta pe minor/persoană pusă sub interdicţie

D. Retragrea sumei depuse la o instituţie de credit pe numele minorului/persoanei puse sub interdicţie

 1. Cererea părintelui/tutorelui cu motivare;
 2. Certificatul de naştere şi CI al minorului/persoanei pus sub interdicţie (original+copie);
 3. BI/CI părinte/tutore (original+copie);
 4. Extras de cont în original.
  Autorizarea se dă numai dacă actul răspunde unei nevoi sau reprezintă un folos neîndoielnic pentru persoana ocrotită. Tutorele/părintele după achiziţie va prezenta în original chitanţe, facturi doveditoare privind cheltuielile efectuate.

E. Donaţie pentru minori

 1. Adresa notarului;
 2. Acordul părinţilor privind acceptarea donaţiei;
 3. BI/CI părinţi (original+copie);
 4. Certificat de naştere şi CI pentru minor (original+copie);
 5. Acordul minorului peste 14 ani;
 6. Cerere curator special, după caz;
 7. CI curator special (original+copie)

F. Anchetă socială pentru divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire domiciliu, stabilire program de vizită, pensie de întreţinere 

 1. Cerere judecătorie/notar public;
 2. Certificat de nastere/CI minor (original+copie);
 3. CI părinţi (original+copie);
 4. Adeverinţă de venit/cupon de pensie părinţi;
 5. Certificat de căsătorie (original+copie);
 6. Act privind spaţiul locativ (original+copie)

G. Descărcare de gestiune anuală (minor sub tutelă, persoană pusă sub interdicţie)/ Évi vagyonkezelési felmentés (gyámság alatt levő kiskorú gondnokság alá helyezett személy részére)

 1. Darea de seamă prezentată de tutore;
 2. Documente, care atestă veniturile minorului/bolnavului pe anul precedent (cupon de pensie, extras de cont);
 3. Facturi şi chitanţe, care justifică cheltuielile făcute

Darea de seamă va fi prezentată în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic.

H. Darea de seamă generală (persoană devenită majoră/persoană pusă sub interdicţie)

 1. Cererea tutorelui cu menţiunea cauzei încetării calităţii;
 2. Act doveditor prin care a încetat tutela;
 3. Documente, care atestă veniturile;
 4. Facturi şi chitanţe

I. Anchetă socială pentru numire de tutore pentru minor sau persoanei care urmează să fie pusă sub interdicţie

 1. Cererea judecătoriei/instanţei competente;
 2. CI pentru persoana, care urmează să fie numit ca tutore;
 3. Cazier judiciar;
 4. Adeverinţă medicală din care să rezulte, că „nu este în evidenţă cu boli psihice, contagioase”;
 5. Adeverinţă de venit
 6. Certificat de căsătorie, după caz (original+copie);
 7. Act privind spaţiul locativ (original+copie);
 8. Cererea persoanei, prin care consimte să fie numit tutore;
 9. Adeverinţă medicală/certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru minor persoanei, care urmează să fie pusă sub interdicţie;
 10.  Adeverinţă de la şcoală pentru minori

J. Anchetă socială pentru numire de curator pentru persoane majore

 1. Cererea judecătoriei/instanţei competente;
 2. CI pentru persoana, care urmează să fie numit ca curator;
 3. Cazier judiciar;
 4. Adeverinţă medicală din care să rezulte, că „nu este în evidenţă cu boli psihice, contagioase”;
 5. Adeverinţă de venit
 6. Certificat de căsătorie, după caz (original+copie);
 7. Act privind spaţiul locativ (original+copie);
 8. Cererea persoanei, prin care consimte să fie numit curator;
 9. Adeverinţă medicală/certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru persoana care urmează să fie pusă sub curatelă.