ro
 
Marți, 26. Octombrie 2021.

Inceperea procesului de recrutare si selectie pentru director general Sepsi Protekt S.A.

17.09.2021 Sepsi Protekt

ANUNȚ

 

SOCIETATEA SEPSI PROTEKT S.A. prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director general sunt următoarele:

 1. studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit) si domiciliul în România;
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza de documente medicale;
 6. experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 7. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 3 ani;
 8. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 9. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 10. cunoașterea legislaţiei privind societățile comerciale și privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului de general.

Directorul general trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Criterii de indeplinit de către candidații pentru postul de Director General:

 1. Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice;
 2. Cunoștințe profesionale de importanță strategică: gândire strategică și previziuni, cunoaștere și experiența în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor conexe funcției, tehnologia informatiei, legislație;
 3. Cunoștințe de guvernanță corporativă – rolul directorului, guvernanța intreprinderii publice, monitorizarea performanței;
 4. Competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză, competențe de conducere și management;
 5. Trăsături: reputatie personala si profesionala, integritate, independenta, abilitati de comunicare interpersonala, aliniere cu scrisoarea de asteptari;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat;
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate de candidat la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe
 
(www.sfantugheorgheinfo.ro).

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 18.10.2021, ora 12.00 la registratura Societății SEPSI PROTEKT S.A., Municipiul Sfântu-Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos Nr. 5, Județul Covasna, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii SEPSI PROTEKT S.A.” , precum si numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisă și pe adresa de mail a expertului independent, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Candidaturile care nu respecta conditiile de depunere nu pot fi luate in considerare. Deasemenea, plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat.

Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799-358582

FORMULARE NR. 1-6